Korttrolleri : En grundkurs
Watch whenever you want, however many times you want
All ages • Course • 1h 9 min

DEL 1: Tekniker del 1 av 2 

0:00 - Intro 

1:17 - Vilka kort består en kortlek av? 

3:04 - Dealers Grip 

6:09 - Biddle Grip

7:09 - Hand Spread

9:34 - Table Spread 

14:09 - Kuperingar

15:49 - Swing Cut

18:15 - Card Riffle

__________________

DEL 4: Trick del 2 av 2 

21:25 - Trick - One Ahead 

22:42 - Förklaring - One Ahead 

25:36 - Trick - Ett rött och ett svart

27:04 - Förklaring - Ett rött och ett svart 

30:57 - Trick - Ökad puls

32:55 - Förklaring - Ökad puls

36:04 - Trick - Tänk högt

37:18 - Förklaring - Tänk högt

38:59 - Trick - Ett vänt kort

40:09 - Förklaring - Ett vänt kort 

____________________

DEL 2: Tekniker del 2 av 2

43:49 - Over Hand Shuffle

45:28 - Riffle Shuffle

47:46 - Nyckelkort

48:48 - Hindu Shuffle 

51:22 - The Glide

54:30 - Deck Flip 

56:17 - Outro Tekniker 

_____________________

DEL 3: Trick del 1 av 2

56:45 - Trick - Askens hemlighet 

57:50 - Förklaring - Askens hemlighet 

59:43 - Trick - 21 

1:03:27 - Förklaring - 21 Creator has disabled comments